Căn bản về javacript

Thứ ba, 25/11/2014 3:41 PM
 
  1.  khai báo và sử dụng biến trong js
Để khai báo biến trong js, bạn cần sử dụng tứ khóa var đi trước tên biến, biến có thể khởi tạo giá trị trong khai báo hay có thể gán khi dùng như sau:
var i=0;
var j=0 , str=”Hello”;
var x,y;
Để sử dụng biến, cũng tương tự như ngôn ngữ khác, bạn sử dụng phép gán như trong js hay trong C.
i++; // i=i+1
i- - ;// i=i-1
i + =2; // i=i+2
i- =2 ; //i=i-2
str=” Hello”;
str + =”world”;//str=str+”world”
 
  1. Các phép toán trong js 

 

Phép toán
diễn giải
= =
phép toán so sánh bằng.
!=
phép toán so sánh khác nhau.
!!
phép toán so sánh or
&&
phép toán so sánh and
!
phép toán so sánh not.
?:
phép toán thay thế cho phát biểu if và else đơn giản

 

 
  1. phát biểu có điều kiện của javacript   
  1. phat biểu if.
Phat biểu if dùng để sử dụng khi có một điều kiện đưa ra
Ví dụ:
var i=0,x=0;
i+=5;
if(i>=5)
         {
               x+=i;
               i++;
         }
b.phát biểu if … else
Dùng để sử dụng khi có hai điều kiện đưa ra
Ví dụ:
var i=0,x=0;
i+=5;
if(i>=5)
         {
               x+=i;
               i++;
         }
else{
   i-- ;
   x-=i;
}
c.phát biểu while
dùng để lập lại một số lần không định biết trước, số lần lập phụ thuộc vào điều kiện của phát biểu while
ví dụ:
var i=0,x=0;
i+=5;
while (i>0)
         {
               x+=i;
               i-- ;
         }
d.      phát biểu for
dùng để lập lại một số lần nhất định, số lần lặp phụ thộc vào giới hạn trên của phát biểu for
ví dụ:
var i=0,x=0, str=”Times”;
x+=5;
for(i=0,i<x;i++ )
         {
               str+=i;
         }
Trong trường hợp bạn chưa khai báo biến i trước khi sử dụng, bạn có thể khai báo chúng ngay trong vòng form như sau:
var x=0, str=”Times”;
x+=5;
for(var i=0,i<x;i++ )
         {
               str+=i;
         }
Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng phát biểu for … in đối với những thuộc tính của đối tượng hay các phần tử của mãng. Chẳng hạn như trong trường hợp này, chúng tôi truy cập đến các thuộc tính của đối tượng scores bằng cách sử dụng biến x như sau:
for ( x in scores)
{statements; }
  1. phát biểu switch … case
phát biểu rẽ nhánh switch dùng để rẽ nhánh 1 số lần nhất định trước, thay vì bạn phát biểu if trong trường hợp này chuyển sang phát biểu switch như ví dụ sau:
switch (Number(argMonth))
         {
               case 1:                         //jan 
               case 3:                         //mar
               case 5:                         //may
               case 7:                         //jul
               case 8:                         //aug
               case 10:                       //oct
               case 12:                       //dec
                                       return 31;
                                       break;
               case 4:                         //apr
               case 6:                         //jun
               case 9:                         //sep
               case 11:                       //nov
                                       return 30;
                                       break;
               case 2:                         //feb
         if (isLeapYear(argYear))
                                       return 29
               else
                                       return 28
                                       break;
         default:
               return0;                                                                                                        
         }
Nếu có nhiều case có cùng giá trị với nhau, bạn có thể khai báo như trong trường hợp trên:
               case 4:                         //apr
               case 6:                         //jun
               case 9:                         //sep
               case 11:                       //nov
                                       return 30;
                                       break;
f.phát biểu break và continue
phát biểu break dùng để thoát ra khỏi vòng for, while hay switch khi cần thiết. tương tự như vậy, phát biểu continue cho phép tiếp tục thực hiện trong vòng lập for, while hay switch.
 

Bài viết cùng chuyên mục: "Thiết kế html"

Liên hệ