Khai báo thẻ select dạng combo box

Thứ ba, 25/11/2014 3:47 PM
 

Khai báo một biến có tên là varcity với giá trị khởi tạo là HCM, một thẻ select dạng combo box có tên cbcity và chọn mặt định cho nhãn là chọn TP với giá trị là " "

<html>

 <head>
  <title>Welcome to JavaScript</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style.css">
  <SCRIPT language=JavaScript>
     function checkInput()
     {
   if (document.frmEdit.cbCity.value=="")
   {
    alert("Please choose your city");   
    return false;
   }
       
   return true;
    }              
  </script>
 </head>
 <body>
 <div class=text_header>Update Data</div>
 <br>  
 <table width="251">
   <form name="frmEdit" method="post" action="jsdoreg.php?goto=" onSubmit="return checkInput();">
  <tr> 
    <td>City</td>
  </tr>
  <tr> 
    <td> 
   <select name="cbCity">
     <option value="" selected>Chon TP</option>
     <option value="HAN">Ha Noi</option>
     <option value="HUE">Hue</option>
     <option value="HCM">Ho Chi Minh</option>
   </select>
    </td>
  </tr>  
    <!--
    Ban copy doan ma cua the script trong vi du 2-7 chuong 2
    ket qua giong nhu vi du 2-8 chuong 2 trong sach
    -->
  <tr> 
    <td align="left" class="text_normal" valign="top"> <br>
   <input type="submit" style="width=80px" name="Update" value="Update" class="button">
   <input type="reset" name="Reset" value="Reset" class="button">
    </td>
  </tr>
   </form>
 </table>
</body>
</html>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Thiết kế html"

Liên hệ