Định dạng chuỗi (form góp ý).

Thứ ba, 25/11/2014 3:55 PM
 

Xử lý chuỗi trong ứng dụng web là một phần chính của PHP, bởi lẽ PHP có điểm mạnh là cung cấp khả năng xử lý chuỗi rất tốt.

Trước khi gởi mail đến một địa chỉ Email nào đó, bạn cần kiểm tra xem email đó có hợp lệ hay không? Để làm được điều này chúng ta sử dụng đến hàm xử lý chuỗi để kiểm tra Email.

Vidu:

<html>
<head>
  <title>SaigonInfotech - Customer Feedback</title>

//khai báo thẻ tập tin
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style.css">
  <script language="javascript">
 function checkInput()
 {
  //kiểm tra giá trị của thẻ txtname
  if(document.form1.txtname.value=="")
  {
   alert("Please enter your name first.");
   document.form1.txtname.focus();
   return false;
  }
  if(document.form1.txtemail.value=="")
  {
   alert("Please enter your email let us conact you.");
   document.form1.txtemail.focus();
   return false;
  }
  if(document.form1.txtfeedback.value=="")
  {
   alert("Please enter your requirement.");
   document.form1.txtfeedback.focus();
   return false;
  }
  return true;
 }
  </script>
</head>
<body>
<br>
<h1>Góp ý</h1>
Please tell us what you think.<br>

//khai báo thẻ form
<form method="post" action="dofeedback.php" name="form1" onSubmit="return checkInput();">
  Tên  : <br>

//Gọi phương thức javacript có tên checkInput();
<input type=text name="txtname" size=30 class="textbox"><br>
Địa chỉ Email: <br>
<input type=text name="txtemail" size=30 class="textbox"><br>
Nội dung góp ý:<br>
<textarea name="txtfeedback" rows=5 cols=30 class="textbox">
</textarea><br><br>
<input type=submit value="Send" class="button">
</form>
</body>
- Trang này cho phép người dùng nhập các thông tin yêu cầu góp ý đến bộ phận dịch vụ khách hàng của website.

- Trang dofeeback.php thực hiện việc nhận các giá trị của người dùng nhập từ trang feeback.htm và gởi đến đúng địa chỉ Emailngười nhận.

- Để gửi mail đến một địa chỉ email trên internet, bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP, hàm này gồm 3 tham số bắt buộc và một tham số tùy chọn như cú pháp sau:

bool name(string to_, string subjeck, string message, string{addition_header});

Tham số tùy chọn là chuỗi bao gồm địa chỉ from:,Cc: Reply-To: Được khai báo như sau:

$headers="from:admin@saigoninfotech.com\n";

$headers=$headers."reply-to:a@yahoo.com";

Nếu hàm trả về true, mail được gởi thành công, ngược lại có giá trị false.

* Nội dung trang dofeeback.php:

<?php
  
  $name=trim($name);
  $email=trim($email);
  $feedback=trim($feedback);

  if (!ereg("^[a-zA-Z0-9_]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$", $email))
  {
    echo "That is not a valid email address.  Please return to the"
         ." previous page and try again.";
    exit;
  }
 
  $toaddress = "feedback@intranetvietnam.com";

 if (ereg("shop|customer service|retail", $feedback))
    $toaddress = "retail@intranetvietnam.com";
  else if (ereg("deliver.*|fulfil.*", $feedback))
    $toaddress = "fulfilment@intranetvietnam.com";
  else if (ereg("bill|account", $feedback))
    $toaddress = "accounts@intranetvietnam.com";

  if (eregi("bigcustomer\.com", $email))
    $toaddress = "jobs@intranetvietnam.com";
  
  $subject = "Feedback from web site";
  $mailcontent = "Customer name: ".$name."\n"
                 ."Customer email: ".$email."\n"
                 ."Customer comments: \n".$feedback."\n";
  $fromaddress = "webserver@intranetvietnam.com";

  mail($toaddress, $subject, $mailcontent, $fromaddress);  
?>
<html>
<head>
  <title>jobs's Auto Parts - Feedback Submitted</title>
</head>
<body>
<h1>Feedback submitted</h1>
<p>Your feedback (shown below) has been sent to <? echo $toaddress; ?></p>
<p><? echo nl2br($mailcontent); ?> </p>

</body>
</html>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ