Định dạng chuỗi để In

Thứ ba, 25/11/2014 3:56 PM
 

Chúng tôi chỉ trình bày, làm thế nào để xuất chuỗi ra trình duyệt bằng echo. Tuy nhiên trong PHP  còn hỗ trợ một hàm dùng để In nội dung của chuỗi ra trình duyệt là print(string str), không giống như echo hàm print() tra về giá trị 0 hay 1.

Ví dụ: Dùng hàm printf:

<html>
<head>
  <title>String Functions</title>
</head>
<body>
<?php
 $total=12.55;
 echo "Total amount of order:  $total<br>";
 printf("Total amount of order: %.1f", $total);
 echo "<br>";
 printf("Total amount of order: %.2f", $total);

?>
</body>
</html>

Xem kết quả:

Nếu bạn sử dụng hàm print(f) với kiểu định dạng %.1f là lấy một số lẻ(có quy tròn số), %.2f là lấy 2 số lẻ, bạn có thể tham khảo các loại định dạng như trong bảng dưới đây:

Loại Diển giải
b Biên dịch như số nguyên và in dạng binary
c Biên dịch như số nguyên và in dạng character
d Biên dịch như số nguyên và in dạng decimal
f Biên dịch như số thực double và in dạng float
o Biên dịch như số nguyên và in dạng octal
s Biên dịch như chuỗi và in dạng string
x Biên dịch như số nguyên và in dạng hexadecimal kí tự thường từ a-f
X Biên dịch như số nguyên và in dạng hexadecimal kí tự hoa từ A-F

 

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ