Thay đổi kiểu chữ của chuỗi

Thứ ba, 25/11/2014 3:56 PM
 

Để thay đổi kiểu chữ của chuỗi bạn sử dụng hàm Ucase(str) chuyển chuỗi str sang kí tự hoa hay Lcase(str) chuyển chuỗi str sang dạng chữ thường tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng các hàm chuyển đổi như trong bảng dưới đây:

hàm diến giải sử dụng kết quả
strupper chữ hoa strupper("thanh") THANH
strlower chữ thường strlower("thanh") thanh
ucfirst chữ hoa kí tự đầu tiên ucfirst("chi thanh") Chi thanh
ucword chữ hoa kí tự đầu tiên của mỗi từ ucword("chi thanh") Chi Thanh
 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ