Hàm so sánh chuỗi

Thứ ba, 25/11/2014 3:58 PM
 

Chúng tôi chỉ sử dụng phép so sánh chuỗi  == để so sánh hai chuỗi bằng nhau hay không. Tuy nhiên, PHP cũng có một hàm so sánh chuỗi khác như strcmp() và strnatcmp().

1. Hàm stremp(), strcasecmp(), strnatcmp().

Để so sánh chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm strcmp(), nếu hàm này trả về giá trị 0 khi hai chuỗi này bằng nhau, nếu chuỗi str1 lớn hơn str2 thì hàm trả về giá trị lớn hơn 0, ngược lại nếu str1 nhỏ hơn str2 hàm trả về giá trị nhỏ hơn 0.

Cú pháp: int strcmp(string1, string2);

***Lưu ý: hàm so sánh hai chuỗi có phân biệt chữ hoa hay chữ thường, trong trường hợp ngược lại bạn có thể sử dụng hai hàmstrcasecmp(), strnatcmp().

2. Kiểm tra chiều dài của chuỗi.

Khi bạn muốn kiểm tra chiều dài của chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm strlen(str).

Ví dụ:

<?

$str="your customer service is excellent.";
 echo "Length: " .strlen($str);

?>

Xem kết quả:

 

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ