Hàm tìm kiếm chuỗi

Thứ ba, 25/11/2014 3:58 PM
 

1. Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi.

Để tìm kiếm một chuỗi bên trong một chuỗi khác, bạn có thể sử dụng một trong ba hàm strstr(), strchr(), strrchar() hay stristr().

Hàm strstr() trả về chuỗi str1 nếu chúng tìm thấy chuỗi str1 trong chuỗi str2, ngược lại hàm trả về giá trị false, nếu có nhiều chuỗistr1 giống nhau, hàm này chỉ tìm kiếm chuỗi str1 đầu tiên.

Cú pháp: string strstr(string str1, string str2);

Ví dụ minh họa về hàm tìm kiếm chuỗi:

<?php
 $str="your customer service is excellent."; 
 echo strstr($str,"is")."<br>";
 echo strchr($str,"c")."<br>";
 echo strrchr($str,"e")."<br>";
 echo stristr($str,"er")."<br>";
?>
 

2. Tìm vị trí của chuỗi con:

Để tìm kiếm một chuỗi bên trong một chuỗi khác, bạn có thể sử dụng một trong ba hàm strstr(), strchr(), strrchar() hay stristr().Nhưng để tìm kiếm vị trí xuất hiện str1 trong chuỗi str2, bạn có thể sử dụng các hàm như: strpos(), strrpos(). Hàm strpos() trả về vị trí tìm thấy chuỗi str1 trong chuỗi str2, ngược lại hàm trả về giá trị -1. Nếu có nhiều chuỗi str1 giống nhau, hàm này chỉ trả về vị trí chuỗistr1 đầu tiên

Cú pháp: int strpos(string str1, string str2 [int off]);

Kí tự đầu tiên của chuỗi tính từ 0. Xem ví dụ:

<?
 $str="your customer service is .";
 echo $str."<br>"; 
 echo "is:".strpos($str,"is")."<br>";
 echo "e:".strrpos($str,"e")."<br>";
 //Vị trí chuỗi e cuối cùng
?>

Xem kết quả:

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ