Hàm thay thế chuỗi

Thứ ba, 25/11/2014 3:59 PM
 

Để thay thế một chuỗi str1 bằng chuỗi str2 trong chuỗi str bạn có thể sử dụng hàm str_reaplce().

Cú pháp: string str_replace(string str1, string str2, string str);

Nhưng trong trường hợp có nhiều chuỗi str1 tồn tại trong chuỗi str, hàm này sẽ thay thế tất cả các chuỗi str1 tìm thấy. tuy nhiên, nếu bạn muốn khống chế thay thế từ một vị trí nào đó trong str trở về cuối chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm substr_repplace() như cú pháp sau:

string str_repplace(string str1,string str2,string str, int start[,int length]);

Xem ví dụ minh họa hai hàm trên:

<?
 $str="Do you have any jobs, please let me know as soon as possible.";
 echo $str."<br>"; 
 echo str_replace("job","book",$str)."<br>";
 
 echo substr_replace($str,"assp.",41)."<br>";
 
?>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ