Sử dụng hàm trong PHP

Thứ ba, 25/11/2014 4:01 PM
 

Hàm luôn tồn tại trong ngôn ngữ lập trình bất kì,hàm có hai loại: hàm trả về giá trị và hàm không có giá trị trả về (hàm này được xem như hàm thủ tục).

Ngoài các hàm mà ngôn ngữ lập trình hỗ trợ, PHP còn cho phép người dùng xâp dựng các hàm tự định nghĩa, những hàm này còn được gọi là hàm người dùng.

1. Gọi hàm:

Gọi hàm (call function) có cú pháp rất đơn giản, chỉ cần khai báo tên hàm, trong trường hợp hàm như một hàm không có giá trị trả về (thủ tục) thì bạn chỉ cần khai báo như sau:

function_name([tham số nếu có]);

Trong trường hợp hàm được xem như một hàm có giá trị trả về, bạn có thể gọi hàm với một biến đón giá trị trả về như sau:

$i=function_name([tham số nếu có]);

Để tìm hiểu thêm cách gọi hai loại hàm trên, trước tiên bạn thử tìm hiểu ví dụ sau:

<html>
<head>
  <title>Toyota's Auto Parts - Customer Orders</title>
</head>
<body>
<h3>Toyota's Auto Parts</h3>
<b>Customer Orders<b><br>
<?php
   //Độc giá trị của file vào phần tử mảng

   $orders= file("C:\AppServ\www\Examples\files\order.txt");
   //Đếm có bao nhiêu phần tử mảng
   $number_of_orders = count($orders);
   if ($number_of_orders == 0)
   {
     echo "<p><strong>No orders pending."
         ."Please try again later.</strong></p>";
   }
   echo "<table border=1>\n";
   echo "<tr><th bgcolor = \"#CCCCFF\">Order Date</td>
             <th bgcolor = \"#CCCCFF\">Tyres</td>
             <th bgcolor = \"#CCCCFF\">Oil</td>
             <th bgcolor = \"#CCCCFF\">Spark Plugs</td>
             <th bgcolor = \"#CCCCFF\">Total</td>
             <th bgcolor = \"#CCCCFF\">Address</td>
         <tr>";
   $total=0;
   for ($i=0; $i<$number_of_orders; $i++)
   {
      //split up each line
      $line = explode( "\t", $orders[$i] );
  //Sử dụng hàm explode có giá trị trả về
      $line[1] = intval( $line[1] ); 
      $line[2] = intval( $line[2] ); 
      $line[3] = intval( $line[3] ); 
     //In ra từng phần tử mảng

      echo "<tr><td>$line[0]</td>
                <td align = right>$line[1]</td>
                <td align = right>$line[2]</td>
                <td align = right>$line[3]</td>
                <td align = right>$line[4]</td>
                <td>$line[5]</td>
            </tr>";
 $total+=$line[4];
   } 
   echo "</table>";
 // sử dụng hàm printf không có giá trị trả về   
   printfs("Total amount of order: %.2f", $total);
?>
</body>
</html>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ