Gọi một hàm chưa khai báo

Thứ ba, 25/11/2014 4:01 PM
 

Nếu bạn gọi hàm mà hàm đó không tồn tại trong PHP hay người dùng không định nghĩa thì lỗi sẽ phát sinh như ví dụ sau:

Ví dụ:

<html>
<head>
  <title>Toyota's Auto Parts - Customer Orders</title>
</head>
<body>
<h3>Toyota's Auto Parts</h3>
<b>Customer Orders<b><br>
<?php
   
   $total=0;    
   printfs("Total amount of order: %.2f", $total);
?>
</body>
</html>
 

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ