Tạo lớp, thuộc tính và phương thức trong PHP

Thứ ba, 25/11/2014 4:02 PM
 

     Trong php, cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác như C, C++, Java, VB.NET hay C#. Để tạo ra một lớp, bạn phải sử dụng khai báo với từ khóa Class.

1. Cấu trúc của class: bao gồm từ khóa class, tên class và cặp dấu { } để bao lại các phát biểu hay câu lệnh bên trong class đó.

ví dụ: 

class classname

{

     //code blocks;

}

Trong mỗi class cần phải có các thuộc tính và các phương thức, để khai báo biến trong class, bạn phải sử dụng từ khóa var đi trước tên biến.

ví dụ:

class classname

{

    var $variable1;

    var $variable2;

}

Ngoài ra bên trong class bạn có thể khai báo các phương thức (với từ khóa là function) này cũng có thể nhận các tham số bên ngoài truyền vào.

ví dụ:

class classname

{

    var $variable1;

    var $variable2;

    function operation1( )

   

          {

           //code blocks;

          }

function operation2($parameter1, $parameter2 )

   

          {

           //code blocks;

          }

}

2. Constructors: hầu hết các class đều có phương thức đặc biệt để khởi động đối tượng gọi là Constructors. phương thứcConstructors được gọi khi đối tượng tạo ra, nó thường dùng để khởi tạo các chức năng như gán thuộc tính với giá trị hay tạo ra các đối tượng khác từ đối tượng này. Chẳng hạn như phát biểu sau được khai báo với class có Constructors. Chú ý Constructorcó tên là tên của class.

class classname

{

     function classname ($para)

          {

               echo "Constructors called with parameter";

               echo"para<br>";

          }

}

 3. Thể hiện các lớp đối tượng (Instantiation):  

Sau khi khai báo một số các class, bạn cần phải tạo ra một đối tượng. Đối tượng này là một thành viên của class. Khi tạo một đối tượng, bạn sử dụng từ khóa new và chỉ rõ class mà đối tượng đó trực thuộc.

Ví dụ: khai báo một class

<?php
class myclass
 {
  function myclass($mypara)
  {
   echo "Constructor called with parameter: $mypara <br>";
  }
 }
?>
<html>
<head>
  <title>Classes and Object</title>
</head>
<body>
<?php
 $a= new myclass("First");
 $b= new myclass("Second");
 $c= new myclass("");
?>
</body>
</html>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ