Gọi phương thức của class

Thứ ba, 25/11/2014 4:03 PM
 

Gọi phương thức của class cũng giống như gọi thuộc tính của class, cú pháp gọi phương thức của class như ví dụ dưới đây:

<?php
class myclass
 {
  var $attribute;
  function get_attribute()
  {
   return $this->attribute;
  }
  function set_attribute($new_value)
  {
   $this->attribute=$new_value;
  }
  function abc($x,$y)
  {
   return $x+$y; 
  }

 }
?>
<html>
<head>
  <title>Classes and Object</title>
</head>
<body>
<?php
 $a=new myclass();
 $a->set_attribute("Protect Attribute");
 echo "a:".($a->get_attribute());
 echo "<br>";
 $total=$a->abc(12,9);
 echo "total $total";
?>
</body>
</html>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ