Thiết lập tính kế thừa trong PHP

Thứ ba, 25/11/2014 4:04 PM
 

   Nếu bên trong class có chứa class con(subclass), bạn có thể sử dụng từ khóa extends để khai báo chúng. Chẳng hạn như trong trường hợp lớp mysubclass kế thừa từ lớp myclass.

   Trong mysubclass, chúng ta khai báo thuộc tính $attribute2 và phương thức abcd với tham số truyền vào là $z. Tương tự như vậy, trong lớp may class chúng ta khai báo thuộc tinh $attribute1 và phương thức abc và tham số truyền vào là $x và $y.

   Sau đó trong cript chúng ta khai báo để truy cập đến hai thuộc tính và phương thức của hai lớp như ví dụ sau:

Ví dụ: khai báo lớp con.

<?php
class myclass
 { 
  var $attribute1; 
  function abc($x,$y)
  {
   return $x+$y; 
  }

 }
class mysubclass extends myclass
 {  
  
  var $attribute2;
  function abcd($z)
  {
   return $z+10; 
  }

 }
?>
<html>
<head>
  <title>Classes and Object</title>
</head>
<body>
<?php

//Khai báo khởi tạo lớp mysubclass
 $a=new mysubclass();

//gán thuộc tính trong lớp myclass
 $a->attribute1=10;  

// Lấy giá trị của thuôc tính trong lớp myclass
 $b=$a->attribute1; 

//Gọi phương thức của lớp myclass
 $total=$a->abcd($b);

//In ra kết quả
 echo "Value of abcd (mysubclass) $total <br>";

//gán giá trị cho thuộc tính của lớp mysubclass
 $a->attribute2=100; 

//Lấy giá trị của thuộc tính lớp mysubclass
 $c=$a->attribute2; 

// Gọi phương thức trong lớp myclass
 $total=$a->abc($b,$c);
 echo "Value of abc (myclass) $total";
?>
</body>
</html>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ