Thiết kế class - Chèn lớp page bằng cách sử dụng...

Thứ ba, 25/11/2014 4:05 PM
 

Sau khi khai báo lớp có tên page bao gồm các thuộc tính và phương thức, bạn có thể viết một trang PHP như ví dụ dưới đây với khai báo require như sau:

Ví dụ: Chèn lớp page bằng cách sử dụng require( )

<?php
  require ("page.inc");
  
  class ServicesPage extends Page
  {
    var $row2buttons = array( "Re-engineering" => "reengineering.php",
                              "Standards Compliance" => "standards.php",
                              "Buzzword Compliance" => "buzzword.php", 
                              "Mission Statements" => "mission.php"
                            );
    function Display()
    {
      echo "<html>\n<head>\n";
      $this -> DisplayTitle();
      $this -> DisplayKeywords();
      $this -> DisplayStyles();
      echo "</head>\n<body>\n";
      $this -> DisplayHeader();
      $this -> DisplayMenu($this->buttons);
      $this -> DisplayMenu($this->row2buttons);
      echo $this->content;
      $this -> DisplayFooter();
      echo "</body>\n</html>\n";
    }
  }

  $services = new ServicesPage();
  $content ="<p>At Saigon Infotech, we offer a number of services.  
             Perhaps the productivity of your employees would 
             improve if we re-engineered your business.
             Maybe all your business needs is a fresh mission 
             statement, or a new batch of buzzwords.";
  $services -> SetContent($content);
  $services -> Display();
?>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ