Gán cookie từ PHP

Thứ ba, 25/11/2014 4:06 PM
 

Bạn có thể gán cookie trong PHP bằng cách sử dụng hàm setcookie(), cú pháp như sau:

int setcookie(string name[,string value

                       [,int expire [, string path                      

                       [,string domain [,insecure] ] ] ] ] ) 

Chẳng hạn như khai báo setcookie("mycookie", "myvalue"); , nếu muốn gán cookie cho ứng dụng intershop, bạn có thể khai báo phát biểu như ví dụ sau:

<?php
 $myvalue="You are visited our site";
 setcookie("intershop",$myvalue);
?>
<html>
<head>
  <title>Cookie</title>
</head>
<body>
<a href="ex2.php">Next Page</a>
</body>
</html>

khi bạn truy cập đến trang kế tiếp , bạn có thể khai báo trong ví dụ trên dưới dạng biến $intershop, biến này sẽ có giá trị là " You are visit our site". Để lấp giá trị từ cookie trong PHP, bạn có thể khai báo như trong ví dụ dưới đây:

<?php
 $myvalue=$HTTP_COOKIE_VARS["intershop"];
 echo "Get cookie: ".$myvalue."<br>";
?>
<html>
<head>
  <title>Get Cookie</title>
</head>
<body>
<a href="ex1.php">Previous Page</a>
</body>
</html>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ