Sử dụng cookie với session

Thứ ba, 25/11/2014 4:06 PM
 

Do cookie lưu thông tin cá nhân trên máy khách nên hầu hết người dùng đều không muốn, đó là lý do vì sao người dùng có thể vô hiệu hóa chức năng chấp nhận cookie trong cấu hình browser, ứng dụng sẽ khó sử lý trong trường hợp này. Trong khi đó, session lưu thông tin trên máy chủ, chính vì vậy ứng dụng sẽ sử lý trong trường hợp này.

cookie có một vài vấn đề không thích hợp, trong trường hợp browser của người dùng không chấp nhận cookie, người dùng có thể vô hiệu hóa chức năng chấp nhận cookie trong cấu hình browser.

Đối với trường hợp này, bạn có thể sử dụng điều khiển session có cú pháp session_set_cookie_params($lifetime, $path, $domain); để gán cookie mời bạn tham khảo thêm trong ví dụ sau:

Ví dụ: Gán cookie bằng session

<?php
 $myvalue="Set avlue of cookie from session";
 session_set_cookie_params($myvalue);
?>
<html>
<head>
  <title>Set Cookie by using session</title>
</head>
<body>
<a href="vd2.php">Next Page</a>
</body>
</html>

tương tự như vậy lấy giá trị cookie bằng session, bạn có thể sử dụng khai báo session_get_cookie_params() như ví dụ sau:

<?php
 $myvalue=session_get_cookie_params();
 for($i=0;$i<3;$i++)
  echo "Get cookie: ".$myvalue[0]."<br>";
?>
<html>
<head>
  <title>Get Cookie by using session</title>
</head>
<body>
<a href="vd1.php">Previous Page</a>
</body>
</html>

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Lập trình php"

Liên hệ