Kiểm tra tên miền Việt Nam và quốc tế với hàm...

Thứ ba, 25/11/2014 4:22 PM
 

Như các bạn đã biết, để kiểm tra tên miền chúng ta phải lấy thông tin từ "whois server". Tuy nhiên, với một số tên miền quốc gia thì mình lại không có thông tin cần thiết này.

Hôm nay, tôi giới thiệu các bạn về cách kiểm tra tên miền Việt Nam và Quốc tế có tồn tại hay không bằng hàm dns_get_record.

- Ngoài ra bạn cũng có thể dùng hàm checkdnsrr() để kiểm tra.

Bây giờ ta tìm hiểu sở về hàm dns_get_record.  Cú pháp:

array dns_get_record ( string $hostname [, int $type = DNS_ANY [, array &$authns [, array &$addtl ]]] )

Trong đó:

  • $hostname: là tên miền.
  • $type: Mặc định dns_get_record() sẽ kiểm tra tất cả các record của tên miền. Giá trị là:DNS_A, DNS_CNAME, DNS_HINFO, DNS_MX, DNS_NS, DNS_PTR, DNS_SOA, DNS_TXT, DNS_AAAA, DNS_SRV,DNS_NAPTR, DNS_A6, DNS_ALL or DNS_ANY. mặc định là DNS_ANY.
  • authns: Authoritative Name Servers.
  • addtl: Additional Records.

Tuy nhiên với máy windows cài php phiên bản php nhỏ hơn 5.3.0 thì sẽ không hỗ trợ hàm dns_get_record(). Trong ví dụ mình cũng giới thiệu hàm dns_get_record() cho máy chủ window không hỗ trợ hàm này.

Download ví dụ: http://demo.aweb.vn/check_domain/check_domain.rar

Trong ví dụ download về trong file index.php  ta chú ý đến dòng lệnh sau:

 $whois = dns_get_record($domain); <=  Để lấy thông tin tên miền
 if(count($whois) > 1)  <= nếu mảng  $whois lớn hơn 1 thì tên miền đã được đăng ký.
 {
     echo "<td><font color=red><a href='./?domain=$domain'>Đã đăng ký</a></font></td>"; 
 }
 else <= Ngược lại thì chưa được đăng ký.
 {
      echo "<td><font color=blue> Chưa đăng ký</font></td>";
 }

và dong lệnh:

$domain = $_GET["domain"];
$whois = dns_get_record($domain);
for($i=count($whois); $i>=0; $i--)
 {
           echo "<tr>";
           echo "<td>".$whois[$i]["target"]."</td>";
           echo "<tr>";
 }

Xuất ra thông tin DNS.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản, bạn phải cần hoàn thiện thêm thì mới sử dụng được. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: http://aweb.vn

 

Bài viết cùng chuyên mục: "Thiết kế html nâng cao"

Liên hệ