Hướng dẫn thiết kế web

Như các bạn đã biết, để kiểm tra tên miền chúng ta phải lấy thông tin từ "whois server". Tuy nhiên, với một số tên miền quốc gia thì mình lại không có thông tin cần thiết này.
Cookie có một vài vấn đề không thích hợp, trong trường hợp browser của người dùng không chấp nhận cookie, người dùng có thể vô hiệu hóa chức năng chấp nhận cookie trong cấu hình browser.
Bạn có thể gán cookie trong PHP bằng cách sử dụng hàm setcookie(), cú pháp như sau:
Sau khi khai báo lớp có tên page bao gồm các thuộc tính và phương thức, bạn có thể viết một trang PHP như ví dụ dưới đây với khai báo require như sau:
Để tiếp tục với phần class mời các bạn tham khảo ví dụ dưới đây, xây dựng tất cả các class cần dùng, sau đó sử dụng class đó trong PHP...
25/11/2014
Một số vấn đề cần quan tam khi bạn khai báo thuộc tính và phương thức trong hai class có kế thừa với nhau, Chẳng hạn như trong ví dụ sau:
Nếu bên trong class có chứa class con(subclass), bạn có thể sử dụng từ khóa extends để khai báo chúng. Chẳng hạn như trong trường hợp lớp mysubclass kế thừa từ lớp myclass.
Gọi phương thức của class cũng giống như gọi thuộc tính của class, cú pháp gọi phương thức của class như ví dụ dưới đây:
Bên trong class bạn có thể truy cập con trõ đặc biệt được gọi là $this. Nếu một thuộc tính của lớp hiện hành gọi là $attribute. bạn có thể tham chiếu ...
Trong php, cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác như C, C++, Java, VB.NET hay C#. Để tạo ra một lớp, bạn phải sử dụng khai báo với từ khóa Class.
Nếu bạn gọi hàm mà hàm đó không tồn tại trong PHP hay người dùng không định nghĩa thì lỗi sẽ phát sinh như ví dụ sau:
Hàm luôn tồn tại trong ngôn ngữ lập trình bất kì,hàm có hai loại: hàm trả về giá trị và hàm không có giá trị trả về (hàm này được xem như hàm thủ tục).
Hai khai báo require() và include() tương tự như nhau, nhưng có một sự khác biệt cần lưu ý, tất cả nội dung của trang nạp lên bằng khai báo require() thì Web server phải dịch tất cả nội dung bên trong.
Khi bạn tìm kiếm hay xử lý trên chuỗi, thông thường chuỗi đó không phải lúc náo cũng có kết quả như ý muốn. Chính vì vậy, trong trường hợp này, bạn nên cung cấp một số biểu thức cho phép mà PHP hỗ trợ trong lập trình web.
Để thay thế một chuỗi str1 bằng chuỗi str2 trong chuỗi str bạn có thể sử dụng hàm str_reaplce()...
Để tìm kiếm một chuỗi bên trong một chuỗi khác, bạn có thể sử dụng một trong ba hàm strstr(), strchr(), strrchar() hay stristr().
Chúng tôi chỉ sử dụng phép so sánh chuỗi == để so sánh hai chuỗi bằng nhau hay không. Tuy nhiên, PHP cũng có một hàm so sánh chuỗi khác như strcmp() và strnatcmp().
Để thay đổi kiểu chữ của chuỗi bạn sử dụng hàm Ucase(str) chuyển chuỗi str sang kí tự hoa hay Lcase(str) chuyển chuỗi str sang dạng chữ thường tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng các hàm chuyển đổi như trong bảng dưới đây:
Chúng tôi chỉ trình bày, làm thế nào để xuất chuỗi ra trình duyệt bằng echo. Tuy nhiên trong PHP còn hỗ trợ một hàm dùng để In nội dung của chuỗi ra trình duyệt là print(string str), không giống như echo hàm print() tra về giá trị 0 hay 1.
Xử lý chuỗi trong ứng dụng web là một phần chính của PHP, bởi lẽ PHP có điểm mạnh là cung cấp khả năng xử lý chuỗi rất tốt.

Liên hệ