Hướng dẫn thiết kế web

Các bạn đã biết làm thế nào để ghi dữ liệu ra file và đọc dữ liệu từ file bằng PHP. Trong phần này, chúng tôi tiếp tục trình bày làm thế nào để đọc dữ liệu từ file vào biến mảng và in ra trang web...
25/11/2014
Tương tự như khai báo mảng hai chiều bạn cũng có thể khai báo mảng ba chiều như ví dụ dưới đây:
25/11/2014
Để truy cập đến các giá trị của phần tử mảng hai chiều, bạn có thể phát biểu vòng lập for, duyệt trên hàng và cột của mảng.
Trong thực tế khi làm việc với kiểu dữ liệu chuỗi, ngôn ngữ lập trình hay các server cript đều có hỗ trợ một số hàm xử lý chuỗi. Chẳng hạn, trong trường hợp PHP, một số hàm xử lý chuỗi bao gồm: explode(), join(), substr().
Khi bạn có một trang web có tên mở rộng được hổ trợ trong PHP, bạn có thể sử dụng lại chúng trong một trang web khác bằng khai báo Require(). Chẳng hạn trong trường hợp này chúng tôi tạo một trang có tên vd1.php với nội dung như sau:
Mảng là biến dữ liệu lưu trữ tập hợp dữ liệu gồm nhiều phần tử, mỗi phần tử chứa một giá trị text, number hay một mảng khác...
Bây giờ dữ liệu đã được ghi vào CSDL guestbook . Bạn cần thực hiện việc xem các dữ liệu đó. Nên nhớ là chúng ta lại phải sử dụng dbconnect.php như tôi đã nói với bạn trước đây. Bạn cần phải cho hiển thị tất cả các record trong...
Bởi vì PHP và MySQL hiện tại trên máy của bạn vẫn còn là hai thế giới tách biệt nhau. Do đó, muốn dùng PHP để làm việc được với CSDL bạn cần phải tạo ra sợi dây liên kết giữa hai chiến hữu này.
Điều thú vị đối với php là nó cho phép bạn xen kẽ giữa html và lệnh php. Do đó, php được xem như là script giốnh như javascript hay vbscript. Cắc lệnh php nằm trong cặp thẻ
Cài đặt localhost trên nền Window có rất nhiều cách, may mắn là những thứ ... phức tạp ở trên có được cài đặt rất đơn giản. Hiện nay có những gói cài đặt, được tích hợp tất cả những thứ cần thiết để cài đặt một...
Bằng cách sử dụng phát biểu return như trong trường hợp login để trả về giá trị true giá trị chọn là hợp lện ngược lại giá trị false dữ liệu chọn không hợp lệ
Khai báo một biến có tên là varcity với giá trị khởi tạo là HCM, một thẻ select dạng combo box có tên cbcity và chọn mặt định cho nhãn là chọn TP với giá trị là " "
Như bạn đã biết, mỗi khi trang web của bạn có một số lượng mẫu tin từ kết quả tìm kiếm hay liệt kê, muốn cho người dùng xóa hay cập nhật trên nhiều mẫu ti, bạn sẽ trình bày dữ liệu như cách trình bày dữ liệu liệt kê mail trong...
Loại dữ liệu numeric gồm kiểu số nguyên và kiểu chấm động
Khi người dùng thực hiện một hành động nào đó trên một thẻ HTML, bạn có thể sử dụng một số phương thức javacript hay phương thức do người dùng định nghĩa thông qua biến cố phát sinh. Dưới đây là một số biến cố thường dùng...
Thẻ textarea không có thuộc tính value, tuy nhiên khi tham chiếu đến giá trị của nó, bạn lại sử dụng thuộc tính này như cách tham chiếu đến thẻ input dạng text.
Để khai báo biến trong js, bạn cần sử dụng tứ khóa var đi trước tên biến, biến có thể khởi tạo giá trị trong khai báo hay có thể gán khi dùng như sau:
Trong hàm, bạn sử dụng phát biểu return để trả về giá trị true nếu giá trị nhập là hợp lệ, ngược lại là giá trị false nếu dữ liệu nhập không hợp lệ. Nếu giá trị false thì thao tác submit sẽ không diễn ra và bạn yêu cầu người...
Bài này mình sẽ trình bày với các bạn cách tạo một bảng biểu trong html, đây là cách tạo một bảng đơn giản để các bạn dễ hình dung
Bài này mình trình bày với các bạn cách đưa nhạc nền và hình ảnh vào một trang web, đây chỉ là những ví dụ cơ bản nhất.

Liên hệ