Thiết kế html

Bằng cách sử dụng phát biểu return như trong trường hợp login để trả về giá trị true giá trị chọn là hợp lện ngược lại giá trị false dữ liệu chọn không hợp lệ
Khai báo một biến có tên là varcity với giá trị khởi tạo là HCM, một thẻ select dạng combo box có tên cbcity và chọn mặt định cho nhãn là chọn TP với giá trị là " "
Như bạn đã biết, mỗi khi trang web của bạn có một số lượng mẫu tin từ kết quả tìm kiếm hay liệt kê, muốn cho người dùng xóa hay cập nhật trên nhiều mẫu ti, bạn sẽ trình bày dữ liệu như cách trình bày dữ liệu liệt kê mail trong...
Loại dữ liệu numeric gồm kiểu số nguyên và kiểu chấm động
Khi người dùng thực hiện một hành động nào đó trên một thẻ HTML, bạn có thể sử dụng một số phương thức javacript hay phương thức do người dùng định nghĩa thông qua biến cố phát sinh. Dưới đây là một số biến cố thường dùng...
Thẻ textarea không có thuộc tính value, tuy nhiên khi tham chiếu đến giá trị của nó, bạn lại sử dụng thuộc tính này như cách tham chiếu đến thẻ input dạng text.
Để khai báo biến trong js, bạn cần sử dụng tứ khóa var đi trước tên biến, biến có thể khởi tạo giá trị trong khai báo hay có thể gán khi dùng như sau:
Trong hàm, bạn sử dụng phát biểu return để trả về giá trị true nếu giá trị nhập là hợp lệ, ngược lại là giá trị false nếu dữ liệu nhập không hợp lệ. Nếu giá trị false thì thao tác submit sẽ không diễn ra và bạn yêu cầu người...
Bài này mình sẽ trình bày với các bạn cách tạo một bảng biểu trong html, đây là cách tạo một bảng đơn giản để các bạn dễ hình dung
Bài này mình trình bày với các bạn cách đưa nhạc nền và hình ảnh vào một trang web, đây chỉ là những ví dụ cơ bản nhất.
Trong các bài trước mình đã trình bày với các bạn về thẻ BODY đơn giản, trong bài này mình sẽ trình bày với các bạn cấu trúc đầy đủ của thẻ BODY trong html, thẻ FONT, và thẻ A.
Trong bài 1 mình đã trình bày với các bạn cấu trúc thiết kế web trang html đơn giản nhất, bài này mình xin trình bày với các bạn cách định dạng văn bản cho đẹp mắt.
Bài viết trình bày cách tạo một trang giới thiệu đơn giản nhất về trang bằng html cho người mới bắt đầu, sử dung một số thẻ cơ bản nhất để định dạng văn bản.

Liên hệ