Lập trình php

Cookie có một vài vấn đề không thích hợp, trong trường hợp browser của người dùng không chấp nhận cookie, người dùng có thể vô hiệu hóa chức năng chấp nhận cookie trong cấu hình browser.
Bạn có thể gán cookie trong PHP bằng cách sử dụng hàm setcookie(), cú pháp như sau:
Sau khi khai báo lớp có tên page bao gồm các thuộc tính và phương thức, bạn có thể viết một trang PHP như ví dụ dưới đây với khai báo require như sau:
Để tiếp tục với phần class mời các bạn tham khảo ví dụ dưới đây, xây dựng tất cả các class cần dùng, sau đó sử dụng class đó trong PHP...
25/11/2014
Một số vấn đề cần quan tam khi bạn khai báo thuộc tính và phương thức trong hai class có kế thừa với nhau, Chẳng hạn như trong ví dụ sau:
Nếu bên trong class có chứa class con(subclass), bạn có thể sử dụng từ khóa extends để khai báo chúng. Chẳng hạn như trong trường hợp lớp mysubclass kế thừa từ lớp myclass.
Gọi phương thức của class cũng giống như gọi thuộc tính của class, cú pháp gọi phương thức của class như ví dụ dưới đây:
Bên trong class bạn có thể truy cập con trõ đặc biệt được gọi là $this. Nếu một thuộc tính của lớp hiện hành gọi là $attribute. bạn có thể tham chiếu ...
Trong php, cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác như C, C++, Java, VB.NET hay C#. Để tạo ra một lớp, bạn phải sử dụng khai báo với từ khóa Class.
Nếu bạn gọi hàm mà hàm đó không tồn tại trong PHP hay người dùng không định nghĩa thì lỗi sẽ phát sinh như ví dụ sau:

Liên hệ