Lập trình php

25/11/2014
Tương tự như khai báo mảng hai chiều bạn cũng có thể khai báo mảng ba chiều như ví dụ dưới đây:
25/11/2014
Để truy cập đến các giá trị của phần tử mảng hai chiều, bạn có thể phát biểu vòng lập for, duyệt trên hàng và cột của mảng.
Trong thực tế khi làm việc với kiểu dữ liệu chuỗi, ngôn ngữ lập trình hay các server cript đều có hỗ trợ một số hàm xử lý chuỗi. Chẳng hạn, trong trường hợp PHP, một số hàm xử lý chuỗi bao gồm: explode(), join(), substr().
Khi bạn có một trang web có tên mở rộng được hổ trợ trong PHP, bạn có thể sử dụng lại chúng trong một trang web khác bằng khai báo Require(). Chẳng hạn trong trường hợp này chúng tôi tạo một trang có tên vd1.php với nội dung như sau:
Mảng là biến dữ liệu lưu trữ tập hợp dữ liệu gồm nhiều phần tử, mỗi phần tử chứa một giá trị text, number hay một mảng khác...
Bây giờ dữ liệu đã được ghi vào CSDL guestbook . Bạn cần thực hiện việc xem các dữ liệu đó. Nên nhớ là chúng ta lại phải sử dụng dbconnect.php như tôi đã nói với bạn trước đây. Bạn cần phải cho hiển thị tất cả các record trong...
Bởi vì PHP và MySQL hiện tại trên máy của bạn vẫn còn là hai thế giới tách biệt nhau. Do đó, muốn dùng PHP để làm việc được với CSDL bạn cần phải tạo ra sợi dây liên kết giữa hai chiến hữu này.
Điều thú vị đối với php là nó cho phép bạn xen kẽ giữa html và lệnh php. Do đó, php được xem như là script giốnh như javascript hay vbscript. Cắc lệnh php nằm trong cặp thẻ
Cài đặt localhost trên nền Window có rất nhiều cách, may mắn là những thứ ... phức tạp ở trên có được cài đặt rất đơn giản. Hiện nay có những gói cài đặt, được tích hợp tất cả những thứ cần thiết để cài đặt một...

Liên hệ